Информация за преписката

Възложител: Община Своге
Номер: 00227-2020-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=101
Процедура: Открита процедура
Описание: Главната цел на обществената поръчка е да се подобри ВиК инфраструктурата в град Своге в полза на околната среда и на човека, с което ще се постигне съответствие на съществуващото положение в града с националното и европейското законодателство в областта на питейните и отпадъчните води. Реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежата е основно благоустройствено мероприятие, което осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984034   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984036   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1019660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2021 г.  02.09.2021 г.