Информация за преписката

Възложител: Община Своге
Номер: 00227-2020-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=101
Процедура: Открита процедура
Описание: Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-"За озеленяване и водни площи", кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге. Основната цел на обществената поръчка е да се извършат строителни работи, свързани с изграждането на предпазна дига на десния бряг на река Искър в кв.174, град Своге. Проектното решение се базира на резултатите, анализите и заключенията на направените хидроложки, хидравлически, геоложки и хидрогеоложки проучвания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984028   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984031   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1013769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2021 г.  03.06.2021 г.