Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0059
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ Обособена позиция 1 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза технически проект Обособена позиция 2 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект - фаза работен проект и упражняване на строителен надзор, неразделна част от документацията за участие. Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984089   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984092   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1009787   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     22.03.2021 г.  25.03.2021 г. 
4   1039203   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.11.2022 г.  07.11.2022 г. 
5   1044266   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2023 г.  28.07.2023 г. 
6   1045685   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.11.2023 г.  02.11.2023 г. 
7   1045914   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.11.2023 г.  22.11.2023 г.