Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0058
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”. Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984087   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984088   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1024522   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     01.12.2021 г.  06.12.2021 г. 
4   1045425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2023 г.  19.10.2023 г.