Информация за преписката

Възложител: Община Генерал Тошево
Номер: 00964-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?page_id=1407
Процедура: Публично състезание
Описание: Работите по тази поръчка са разделени на обособени позиции, описани в Раздел II.2 от настоящото обявление, както следва: ОП 1: „Асфалтиране на главната улица в с. Петлешково“; ОП 2: „Ремонт трошенокаменни настилки в с. Писарово и с. Присад“ Подобект 1: „Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Четвърта” и ул.”Пета”, с. Писарово“ Подобект 2: „Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Десета”, с. Присад“ ОП 3: „Ремонт асфалтови настилки в с. Зограф и с. Житен“ Подобект 1: „Ремонт мост с. Зограф“ Подобект 2: „Ремонт асфалтова настилка ул. „Осма”, с. Житен“ ОП 4: „Ремонт на път DOB 3038 /III-2903/ Красен – Росен – Краище от км. 3+000 до км. 4+100 ОП 5: „Текущ ремонт на улици в гр. Генерал Тошево“ ОП 6: „Текущ ремонт на улици от Републиканската пътна мрежа на територията на гр. Генерал Тошево“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983776   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983781   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   996733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
4   998247   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
5   998248   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
6   998249   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2020 г.  26.10.2020 г. 
7   999896   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г. 
8   999898   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г.