Информация за преписката

Възложител: Община Гълъбово
Номер: 00420-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki//1136
Процедура: Публично състезание
Описание: Инвестиционният проект предвижда закриване и рекултивация на депото във фаза работен проект обхваща следните строително - монтажни дейности по реда на тяхното изпълнение: Направа на рекултивация на сметището и съоръжения за мониторинг; Основните съоръжения и технически дейности обхващат: Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация и събиране на отпадъка в имота предвиден за сметището. Демонтиране на съществуваща ограда по северната част на депото. Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос за стабилност на тялото на депото. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото; Полагане на запечатващ слой от пръст по откосите, бермите и билото; Изграждане на 4бр. броя газови кладенци; Изграждане на 3 бр. пиезометрични кладенци за подземни води; Биологична рекултивация на депото, включваща озеленяване чрез - тревна, храстова и дървесна...прод.VI.3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983806   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983826   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   985003   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
4   997882   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.10.2020 г.  22.10.2020 г.