Информация за преписката

Възложител: Община Първомай
Номер: 00646-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1492
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Воден, община Първомай.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983802   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983811   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999653   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.11.2020 г.  12.11.2020 г.