Информация за преписката

Възложител: Община Мизия
Номер: 00157-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2064%3A2020-9-inzhenering-sofronievo&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“. Дейностите по настоящата процедура са подробно описани в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983942   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983947   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1010991   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.04.2021 г.  12.04.2021 г. 
4   1025690   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2021 г.  23.12.2021 г.