Информация за преписката

Възложител: Община Чирпан
Номер: 00240-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZOP/CustomerProfile
Процедура: Публично състезание
Описание: За изпълнение на поръчката е изготвен инвестиционен проект за основен ремонт на санитарните помещения на СУ „П.К.Яворов”, разработен в следните проектни части: „Архитектура“, „ВиК“ и „Електрическа“ – неразделна част от одобрената Документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983911   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983916   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999325   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
4   1005593   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2021 г.  25.01.2021 г.