Информация за преписката

Възложител: Община Ивайловград
Номер: 00041-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BA012037E-01A3-465C-9C28-9035DD975F92%7D
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на поръчката са включени следните подобекти: 1.Подобект: Горски път минаващ през отдел 352, буква "a" и отдел 494 , буква "в" на планшет №21 в землището на с. Горноселци. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+010, дясно; 2.Подобект: Горски път минаващ през отдел 343, буква "к" на планшет №20 в землището на с. Горноселци. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+010, дясно;3.Подобект: Горски път минаващ през отдел 483, буква "в" на планшет №38 в землището на гр. Ивайловград. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+015, дясно;4.Подобект: Горски път минаващ през отдел 500, буква "1-б" на планшет №42 в землището на с. Белополяне. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+010, ляво;5.Подобект: Горски път минаващ през отдели: 1 буква "о",19 буква "з",20 буква "г", 1 буква "п-р" и 1 буква "р" на планшет №1 в землището на с.Бубино. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+050, ляво;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983768   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983774   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1007480   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.02.2021 г.  15.02.2021 г.