Информация за преписката

Възложител: Община Горна Малина
Номер: 00747-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.gornamalina.eu/newsite/?cat=63
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци, община Горна Малина

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983483   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   989693   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.08.2020 г.  03.08.2020 г.