Информация за преписката

Възложител: Община Дългопол
Номер: 00127-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dalgopol-361/#h
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на „строителство”. Строежът е IV (четвърта) категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. «б», съгласно Разрешение за строеж № 18/09.07.2018г. на главния архитект на община Дългопол. Необходимите характеристики и спецификации на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации – Приложение № 2, Одобрения инвестиционен проект – сканиран и приложен като Приложение № 5 и Количествено-стойностната сметка – Образец № 5а към настоящата Документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983708   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983715   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   985028   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.06.2020 г.  19.06.2020 г. 
4   998327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.10.2020 г.  27.10.2020 г.