Информация за преписката

Възложител: Община Горна Оряховица
Номер: 00413-2020-0019
Адрес на профила на купувача: https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7658-----------q.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ е двуетажна, с надстройки на трето ниво за технически помещения. За строителството има одобрен работен инвестиционен проект, който съдържа следните части: Част:Архитектура; Част: Конструктивна; Част: ВиК Част: Електро; Част: Електро – пожароизвестяване, оповестяване, озвучаване; Част: Ефектно сценично осветление летен театър Част: Електро – Видеонаблюдение, СОТ, СКС; Част: ОВиК; Част: Газификация; Част:Енергийна ефективност; Част: Геодезия Част: ПУСО; Част: ПБЗ и ЗБУТ; Част: Пожарна безопасност; Част: Благоустрояване и озеленяване; Част: Геология. Видовете СМР са съгласно КС, неразделна част към настоящото обявление, проект и Техническа спецификация. Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация и КС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983530   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983539   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   988227   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.07.2020 г.  23.07.2020 г. 
4   1009002   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2021 г.  12.03.2021 г.