Информация за преписката

Възложител: Община Белослав
Номер: 00185-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/e76f64d0-5a09-498f-873b-8a7d89d37370
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се битово-фекалните води от кв. Стара Гара Разделна да се препомпят към гравитачната канализационна мрежа на селото и от там чрез съществуващата КПС Разделна към ПСОВ Белослав. Затова е необходимо да се изгради канализационна Помпена Станция за кв.Стара гара Разделна. Помпената станция ще се изгради в ПИ 000164. Тласкателят ще се изпълни от ПеВП Ф 90 с дължина 381,0 м. Трасето му ще преминава през коритото (под реката), по ул.“Крайречна“ и ул.“Мануш войвода“. Тласкателят ще се излива в съществуваща шахта от изградената битово-фекална канализация по ул. Централна“ на с.Разделна. Преминаването под реката ще стане с управляема хоризонтална сонда-микротунелиране. Дължината на микротунелирането е 156 м. Диаметърът на тръбата е Ф90. Тласкателят ще бъде положен изкопно по ул.“Крайречна“ и ул.“Мануш войвода“. Преди изливането му в съществуваща РШ от канализационната мрежа ще се изгради успокоителна шахта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983619   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983624   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1006336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.01.2021 г.  29.01.2021 г.