Информация за преписката

Възложител: Община Пещера
Номер: 00184-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612xBaT1756704
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва периодично извършване по задание на възложителя за срока на договора на следните видове СМР: •Поддържане на пътна и улична мрежа, включително пътни съоръжения и пътна сигнализация. •Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, включително пътни съоръжения. •Ремонтно-възстановителни работи, включително и аварийни, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения. •Други неообхванати от предходните строително монтажни работи по пътната инфраструктура на община Пещера, съобразно конретните нужди на възложителя. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“ на документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983603   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983606   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   996251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.10.2020 г.  07.10.2020 г. 
4   1019789   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г.