Информация за преписката

Възложител: Община Костенец
Номер: 00484-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://kostenetz.com/?q=en/content/ps-asfaltirane-pionerska-gr-kostenets-ivan-vazov-s-kostenets
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръка предвижда асфалтиране на ул. „Пионерска“ – от ул. „Родопи“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец и ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“, с. Костенец, община Костенец. Подробно описание на видовете и количествата СМР се съдържа в количествените сметки, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983455   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983458   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   988946   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.07.2020 г.  27.07.2020 г.