Информация за преписката

Възложител: Община Чирпан
Номер: 00240-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://92.247.126.180/ProcCenter4/ZopView.aspx?DosieID=161
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан . Обхвата на обществената поръчка включва извършване на техническа рекултувация, свързаните с нея СМР и биологична рекултивация в съответствие с одобрения работен проект. Биологичната рекултивация включва комплекс от агротехнически, агрономически, технически и мелиоративни мероприятия за въстановяване на продуктивността на рекултивираните площи за определен период след изпълнение на техническата рекултивация. С техническата рекултивация се оформят откосите на тялото на депото и се полагат отделните пластове от рекултивационния слой.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983495   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983520   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   987143   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.07.2020 г.  09.07.2020 г. 
4   1001282   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.12.2020 г.  02.12.2020 г.