Информация за преписката

Възложител: Община Каварна
Номер: 00060-2020-0009
Адрес на профила на купувача: https://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/ps-06-2020-12-06-2020g/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: Улична канализация по ул. ,,Сава Ганчев", в участъка от ул. ,,Марица" до ул. ,,Васил Левски"; Улична канализация по ул. ,,Еранос", в гр. Каварна; Улична канализация по ул. ,,Райко Даскалов", от ул. ,,Шипка" до ул. ,,Сава Ганчев", гр. Каварна“ Предмет на настоящата обществената поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект ,,Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: • Улична канализация по ул. ,,Сава Ганчев", в участъка от ул. ,,Марица" до ул. ,,Васил Левски"; • Улична канализация по ул. ,,Еранос", в гр. Каварна; • Улична канализация по ул. ,,Райко Даскалов", от ул. ,,Шипка"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983357   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983360   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   996059   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.10.2020 г.  05.10.2020 г.