Информация за преписката

Възложител: Община Каварна
Номер: 00060-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/obshchestveni-porychki-vyzlagani-chrez-protseduri-po-zop/pd-01-2020-12-06-2020g/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът включва освен изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката, така и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно: - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, като не е допустимо те да са втора употреба; - Осигуряване на терени за нуждите на строителството-за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежът; - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; - Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове. Изпълнението следва да е съобразено с изискванията, поставени в техническата спецификация-Приложение №1 към настоящата покана и в пълно съответствие с инвестиционния проект. При изпълнение на строителството, за всеки обект, следва да се спазват приложимите изисквания, инвестиционният проект, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, също и Закона за здравословни и безопасни условия на труд и действащата нормативна уредба.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983350   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   989495   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.07.2020 г.  31.07.2020 г.