Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив - Район "Южен"
Номер: 01418-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://south-plovdiv.bg/buyer-profile
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив” Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки по улична мрежа и прилежаща техническа инфраструктура на територията на район „Южен” – Община Пловдив”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983343   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983347   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1001201   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.12.2020 г.  02.12.2020 г.