Информация за преписката

Възложител: Община Стамболово
Номер: 00782-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://95.140.223.10/procurement/list/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на поръчката са включени следните подобекти: 1) Подобект: Горски път „Долно Ботево 1“ 2) Подобект: Горски път „Долно Ботево 2“ 3) Подобект: Горски път „Бокаджик“. Изграждане на резервоар за противопожарни нужди - При км 0+025, дясно; Целта на основният ремонт е осигуряване на необходимата носимоспособност на пътната настилка, подобряване на ситуационните елементи в съответствие с действащата нормативна уредба при максимално придържане към съществуващата теоретична пътна ос.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983048   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983055   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1006787   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.02.2021 г.  04.02.2021 г.