Информация за преписката

Възложител: Община Марица, област Пловдив
Номер: 00490-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки/
Процедура: Публично състезание
Описание: Изработване на Технически проект за обектите и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към тях;Дейности по изпълнението на Авторски надзор по време на СМР;Дейности, които са свързани с изпълнението на СМР на строежа. Обектът на поръчката включва инженеринг- проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица с обща приблизителна площ за ремонт на пътното платно около общо 54015 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983199   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983205   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1002055   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.12.2020 г.  11.12.2020 г. 
4   1022614   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         26.10.2021 г.  26.10.2021 г.