Информация за преписката

Възложител: Община Челопеч
Номер: 00631-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.chelopech.org/?page=3346
Процедура: Публично състезание
Описание: Изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч. - Разрушаване на всички съществеращи постройки и части от основите на имота - реконструкция на дворно пространство - изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили - изграждане на плътна ограда - мотиране на временна метална ограда
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983277   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983292   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   995730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2020 г.  01.10.2020 г. 
4   1023778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.11.2021 г.  17.11.2021 г.