Информация за преписката

Възложител: Община Мездра
Номер: 00007-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=3140
Процедура: Публично състезание
Описание: Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра, от съществуващата корекция на реката, северно от двора на „Мездратекс” ЕООД /УПИІV-1266,кв.99/в посока запад до моста на „Мездра-Автотранспорт” ЕООД /при пресичането и с ж.п. линията/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983209   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983213   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   997104   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
4   1037678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.09.2022 г.  12.09.2022 г.