Информация за преписката

Възложител: Община Първомай
Номер: 00646-2020-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1492
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА" Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Техническата спецификация, инвестиционния проект и Количествената сметка – част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983077   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983090   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   998332   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.10.2020 г.  28.10.2020 г.