Информация за преписката

Възложител: Община Две могили, област Русе
Номер: 00621-2020-0003
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dvemogili-681
Процедура: Публично състезание
Описание: "Ремонт на ул. „Чипровци” в гр. Две могили” Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка. Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение се допълва с думите „или еквивалентно/и"! Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Строежът е IV-та категория, съгласно влязло в сила разрешение за строеж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983039   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983043   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г.