Информация за преписката

Възложител: Община Сунгурларе
Номер: 00047-2020-0005
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/c3c136ec-2673-444a-a8b7-bdd31407dec6
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по ремонтни работи на пътен участък от 8 километра по път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе. Предвидено е извършването на ремонтни работи, свързани с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение. Количествата и видовете СРР, предвидени за изпълнение са посочени в Количествената сметка за обекта, Приложение №2 към Документацията за участие. Изискванията към предвижданото изпълнение на ремонтните работи са посочени в одобрената Техническа спецификация , както и в Техническа спецификация, 2014 год. на АПИ в разделите, отнасящи се до предмета на поръчката и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, 2009 год. на АПИ, Приложение №1 към Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983104   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983112   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   986411   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         02.07.2020 г.  02.07.2020 г.