Информация за преписката

Възложител: Община Нови пазар
Номер: 00450-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://novipazar.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ” в това число:- - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982979   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   982982   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   985216   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.06.2020 г.  22.06.2020 г.