Информация за преписката

Възложител: Община Червен бряг
Номер: 00122-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“ и включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:Подготовка на строителната площадка - разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.;Демонтажни работи;Доставка на необходимите материали и оборудване;Строително-монтажни работи;Благоустрояване на терена;Извършване на контролни тествания,изисквани съгласно нормативната уредба и др. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации”), съдържащи се в документация за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983092   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983101   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   984895   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.06.2020 г.  18.06.2020 г. 
4   991227   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.08.2020 г.  18.08.2020 г. 
5   1004471   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         12.01.2021 г.  12.01.2021 г.