Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали
Номер: 00958-2020-0014
Адрес на профила на купувача: https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/catsel
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“. Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК). „В и К“ ООД, гр. Кърджали ще предостави горепосочените договорни условия на определения изпълнител на поръчката след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982638   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982646   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  15.06.2020 г.