Информация за преписката

Възложител: Община Аврен, област Варна
Номер: 00900-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Document/%7B71F8F36F-BA57-49E1-BF00-5D8A913E486B%7D
Процедура: Публично състезание
Описание: «Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен» по обособени позиции Обособена позиция № 1 «Изграждане на комбинирана спортна площадка на открито в ОУ "Св. Климент Охридски" с. Дъбравино, УПИ - IV "за училище" кв. 32, с. Дъбравино, общ. Аврен» Обособена позиция № 2 «Изграждане на спортна площадка и съблекалня в УПИ I-209 за спортен терен в кв. 28 по плана на с. Бенковски, община Аврен – ВТОРИ ЕТАП»
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982621   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982623   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   986484   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         02.07.2020 г.  02.07.2020 г. 
4   989049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.07.2020 г.  28.07.2020 г. 
5   996173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.10.2020 г.  06.10.2020 г. 
6   1015160   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г.