Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Номер: 00330-2020-0023
Адрес на профила на купувача: http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка се състои във възстановяване на пътна настилка, разрушена след авариен ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи на територията на област Враца, съгласно конкретни писмени заявки на Възложителя. Поръчката се изпълнява съобразно нуждите на Възложителя. Предметът на изпълнение на всяка отделна заявка по смисъла на договора се счита за един обект. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съответства на техническите изисквания и стандарти, зададени от Възложителя. В случай, че участникът предложи изпълнение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие. Избраният изпълнител трябва да разполага с възможност да извършва дейността предмет на обществената поръчка на територията на цялата област Враца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982708   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982712   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1007679   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         17.02.2021 г.  17.02.2021 г.