Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Изграждане на разделна канализация в кв.12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 121 по регулационния план на гр.Смядово“. Предвидено е изграждането на канализационната мрежа да се осъществи на два етапа: ? І-ви етап: • Изграждане на „ ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ” • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_11 • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_11а • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_10 • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_9_2 • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_9_2_2 • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_9_2_2 ? ІІ-ри етап: • Изграждане на КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН № 2_9_1_6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982616   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982624   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1006171   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.01.2021 г.  29.01.2021 г. 
4   1025411   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2021 г.  17.12.2021 г.