Информация за преписката

Възложител: Община Горна Оряховица
Номер: 00413-2020-0018
Адрес на профила на купувача: https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7653-q-----------q-qq.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Проектът представлява преустройство и смяна на предназначението на съществуващи сгради в урегулирания поземлен имот. При реализирането на проекта не се предвижда увеличение на съществуващата застроена площ. Обхватът на строителството е съобразно приложените количествени сметки към отделните части на проекта, както следва: - Части „Архитектура“; - Част Конструктивна; - Част Вертикална планировка; - Част Газификация; - Част Вътрешна В и К инсталации; - Част Отопление и вентилация; - Част Електрическа; Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация и Техническа документация - проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982501   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982506   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   988153   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.07.2020 г.  22.07.2020 г. 
4   997378   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
5   1035747   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.06.2022 г.  29.06.2022 г.