Информация за преписката

Възложител: Командване на Военновъздушните сили
Номер: 02830-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://af.armf.bg/bg/?page_id=1314
Процедура: Публично състезание
Описание: Ремонта на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец ще се извърши съгласно "Обобщена количествена сметка", съгласно Приложение № 1 от Докиментацията на ОП, публикувана в "Профил на купувача" на възложителя.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982324   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982335   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   993694   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         10.09.2020 г.  10.09.2020 г.