Информация за преписката

Възложител: Община Ружинци
Номер: 00272-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/11/voda/
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле” Обособена позиция № 2: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци”. Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на територията на Община Ружинци в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позции. Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа, предмет на поръчката е 21 359 метра от който 8 057 м за село Бело поле и 13 302 м за село Ружинци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982273   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982274   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   995891   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2020 г.  05.10.2020 г. 
4   1018191   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
5   1018192   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.08.2021 г.  09.08.2021 г. 
6   1025788   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.12.2021 г.  30.12.2021 г. 
7   1025789   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.12.2021 г.  30.12.2021 г.