Информация за преписката

Възложител: Община Минерални бани
Номер: 00514-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=H4XtBdRI7uw%3d
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка включва в предметния си обхват две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на улична мрежа в с. Винево“. Обособена позиция 1 включва в предметния си обхват извършване на ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата улична мрежа в с. Винево, за да може тя да изпълнява своето функционално предназначение. Обособена позиция 2 – „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на улична мрежа в с. Татарево“. Обособена позиция 2 включва в предметния си обхват извършване на ремонтни дейности за възстановяване на съществуващата улична мрежа в с. Татарево, за да може тя да изпълнява своето функционално предназначение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982293   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982294   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1005908   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.01.2021 г.  27.01.2021 г.