Информация за преписката

Възложител: Община Минерални бани
Номер: 00514-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=GNhkqeXQsJw%3d
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се ремонт на общински сгради на общо 23 обекта. С ремонта се цели възстановяване на общинското имущество и подобряване на функционалността му.Не е осигурено финансиране - договорът ще бъде сключен под условие. Възложителят не се ангажира да възложи изпълнение на всички обекти в обхвата на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982260   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982263   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1009980   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.03.2021 г.  24.03.2021 г. 
4   1009987   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         24.03.2021 г.  24.03.2021 г.