Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на поръчката се включва избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация за упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта. Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982198   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   982200   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   998858   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.11.2020 г.  03.11.2020 г. 
4   1024189   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.11.2021 г.  24.11.2021 г.