Информация за преписката

Възложител: Община Павел баня
Номер: 00158-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=3713
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително- монтажни работи за обект: Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап: Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Павел баня по част от уличната мрежа. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 21 от 09.05.2016 г . Обектът е трета категория. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“, както и в инвестиционния проекти, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981884   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   981893   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   999401   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.11.2020 г.  10.11.2020 г. 
4   1019354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.08.2021 г.  25.08.2021 г.