Информация за преписката

Възложител: "Електроразпределителни мрежи Запад" АД /предишно наименование - ЧЕЗ Разпределение България АД /; /предишно наименование Електроразпределение - Столично АД/
Номер: 01467-2020-0047
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false
Процедура: Открита процедура
Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен”, реф. № РРС 20 – 062. Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, описани по-долу.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981918   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   981919   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1002560   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     16.12.2020 г.  21.12.2020 г. 
4   1016162   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     05.07.2021 г.  08.07.2021 г. 
5   1017668   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     29.07.2021 г.  02.08.2021 г. 
6   1032717   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     05.04.2022 г.  08.04.2022 г. 
7   1034970   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     06.06.2022 г.  09.06.2022 г. 
8   1035703   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2022 г.  28.06.2022 г.