Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София
Номер: 00193-2020-0028
Адрес на профила на купувача: https://zop.tu-sofia.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва доставка на 65 бр. проектори, стойки за мултимедийни проектори - 24 бр., прожекционни екрани - 26 бр., мултимедийни показалки/презентери - 18 бр., безжични връзки 7бр. и аксесоари към тях 21 бр., подробно описани в техническата спецификация. Всички предлагани артикули и аксесоари трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, в оригинални фабрични опаковки, те трябва да отговарят на посоченото от възложителя описание в Техническата спецификация и да фигурират в актуалната продуктова листа на съответния производител, както и да не са свалени от производство към датата, определена за краен срок за подаване на оферти, посочена в обявлението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981846   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   981849   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   996426   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.10.2020 г.  12.10.2020 г. 
4   1001428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.12.2020 г.  03.12.2020 г.