Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Номер: 02849-2020-0026
Адрес на профила на купувача: https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/преглед/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/2020-Remont-vodoprovod
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва дейности по извършване на строително-монтажни работи за изграждане на площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин. Изискванията за съдържанието на дейностите в обхвата на предмета на обществената поръчка са посочени в Количествени сметки (Техническа спецификация) – Приложение №1, приложени към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981749   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   981750   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
3   994251   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2020 г.  15.09.2020 г.