Информация за преписката

Възложител: Община Велико Търново
Номер: 00073-2020-0032
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/809
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: за обособена позиця №2 се предвижда:изработване на работен проект, изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор по време на строителството. Предвижда се изграждането на кръгово кръстовище между ул.“Христо Ботев“, ул.“Седми юли“ и ул.“Цар Тодор Светослав“ в гр.Велико Търново; Пл.“Марно поле“. Индикативните видове СМР са представени в техническата спецификация, като се предвижда полагане на 6000м2 асфалт с дебелина 4см., доставка и полагане на бордюри 18/35/50 - 680м.л., озеленяване и затревяване и други.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981717   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   992743   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2020 г.  03.09.2020 г.