Информация за преписката

Възложител: "Напоителни системи" ЕАД - София
Номер: 02023-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://nps.bg/зоп-2020-0009/
Процедура: Открита процедура
Описание: Във връзка с необходимостта от поддръжка на хидротехническата изправност на рехабилитирани участъци на хидромелиоративни съоръжения, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, се възлага настоящата обществена поръчка за доставка на 3 броя колесни багери в условията на финансов лизинг за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981577   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981597   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1001159   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.12.2020 г.  04.12.2020 г.