Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2020-0019
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=552
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По обособени позицииОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт“, град Силистра ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981467   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981469   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1000853   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2020 г.  30.11.2020 г.