Информация за преписката

Възложител: Областна администрация - област Кърджали
Номер: 01552-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.kardzhali.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=148&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 20746.12.116 извън урбанизираната територия на гр.Джебел”, по проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“ /FLOOD PROTECTION/, който ще бъде одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Обект на възлагане: Строителство – проектиране и изпълнение на строеж, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.“б“ от Закона за обществените поръчки. Пълно и детайлно специфициране на конкретните дейности е отразено в изготвените и одобрени Техническа спецификация и идеен проект, които са неразделна част от документацията и достъпни в профила на купувача на Областна администрация Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981410   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   981412   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г.