Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Възраждане"
Номер: 01255-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт на пасарелки, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа, пешеходните алеи и междублокови пространста на територията на район „Възраждане“. Подробно описание на дейностите се съдържа в Техническата спецификация и Количествено-стойностната сметка, неразделна част от настоящата поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981321   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981329   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   996506   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.10.2020 г.  08.10.2020 г. 
4   1028877   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.01.2022 г.  28.01.2022 г.