Информация за преписката

Възложител: Община Бяла, област Русе
Номер: 00497-2020-0006
Адрес на профила на купувача: https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Строително-монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““. Предметът на обществената поръчка включва извършване на техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, чрез извършване на подготвителни дейности, вертикална планировка, изграждане на горен изолиращ екран с обща дебелина d=1,30 м’ в хоризонталната част и 1,05 м’ по откосите и бермите и биологична рекултивация, като за реализирането на предмета на поръчката следва да бъдат спазвани техническата спецификация и работният проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981291   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981293   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   996715   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.10.2020 г.  12.10.2020 г.