Информация за преписката

Възложител: Община Добричка
Номер: 00159-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02062020-324
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни - ремонтни работи на общински пътища. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции, определени на районен принцип. С извършването на ремонтните работи ще се осигури техническо състояние на общинските пътищата съответстващо на изискванията за безопасно ползване на пътищата в общината. Ще се извърши отстраняване на единични повреди и деформации по пътната настилка вкл. отстраняване на отделни повреди по земното платно, ремонт на отделни разрушения /дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др./по пътното платно; отстраняване на отделни деформации /вълни, коловози и други неравности/. При обществената поръчка е фиксирана крайната цена на договора и количествата изпълнени дейности са в зависимост от предложените единични цени. Ориентировъчно се предвижда да се ремонтират 10 900кв.м. асфалтова настилка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981220   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981228   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   992611   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2020 г.  28.08.2020 г. 
4   1001545   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.12.2020 г.  04.12.2020 г. 
5   1003239   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.12.2020 г.  22.12.2020 г. 
6   1003241   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.12.2020 г.  22.12.2020 г. 
7   1016465   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2021 г.  09.07.2021 г. 
8   1016467   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2021 г.  09.07.2021 г.